Welkom

Welkom op de website modernwaterbeheer.nl die gaat over een aantal nieuwe methodieken, tools en workflows voor het waterbeheer die in het kader van een aantal TKI onderzoeken zijn verkend.

We zien het moderne waterbeheer gekarakteriseerd door de volgende elementen die we ook als pijlers kunnen visualiseren. Het gaat om:

 • Betere inhoudelijke en visuele ondersteuning van de beslissers in het waterbeheer door het slaan van een brug tussen het technische domein en het taaldomein waarin beslissingen worden genomen en draagvlak moet worden georganiseerd;
 • Ambitiegedreven in plaats van normgedreven;
 • Toepassing van de best beschikbare technische hulpmiddelen zoals hogeresolutie modellen voor een natuurgetrouwe beschrijving van watersystemen, die de betreffende processen dynamisch en in samenhang doorrekenen.

TKI Projecten

De projecten op deze site zijn uitgevoerd door Deltares in samenwerking met (en ten behoeve van) het bedrijfsleven en de overheid. Het zijn projecten die mede zijn gefinancierd vanuit de zogenaamde TKI regeling (Topsector Water en het ministerie van Economische Zaken). Meer specifiek gaat het om drie TKI trajecten:

 • Tekenen en Rekenen voor landschapsarchitecten en Stedebouwers (TKI project DEL 022)
 • Best Management Practice Adaptief Ingrijpen (TKI project DEL 030), en
 • Post NBW Watersysteemanalyse (TKI project Del 061).

Deze onderzoeken zijn grotendeels in elkaars verlengde uitgevoerd.

Betrokken partijen

De volgende partijen zijn betrokken geweest bij de uitgevoerde onderzoeken:

 • Deltares
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Buro MAAN
 • Nelen & Schuurmans
 • Strootman Landschapsarchitecten
 • Robbert de Koning Landschapsarchitect
 • Roos Geo Solutions

Onderzoeksthema's

Door de partijen zijn in het kader van de drie bovengenoemde TKI projecten de volgende thema's opgepakt (zie ook onderstaande figuur):

 • Brede Methodiek Wateroverlast: Ontwikkeling van een nieuwe methodiek, niet zozeer gedreven op normtoetsing als wel op het realiseren van een ambitie (het zogenaamde 'open investeringsvraagstuk' ofwel het omgaan met een 'moving target' als het gaat om eisen en wensen vanuit klimaatadaptatie).
 • Tracers en verblijftijden: Onderzoek naar de mogelijkheden van 'water labelen' in 2D stromingsmodellen;
 • Modelleren van overstroming: Onderzoek naar de invloed van de structuur van het 3Di rekengrid (1D en 2D) en de schematisering van waterondoorlatende lijnelementen (zogenaamde levees) op het verloop van een gesimuleerde overstroming;
 • Waterbalanstool: Ontwikkeling en testen van een tool voor het maken van een waterbalans binnen een 1D2D rekengrid via grafische selectie van het balansgebied;
 • Neerslag-afvoer van kassen:  Onderzoek en meetcampagne naar de neesrla-afvoer van kassen en het testen van een '0D neerslag-afvoer knoop' met als doel snelle parametrisering van kassen in 3Di modellen;
 • Riolering zonder riolering: Onderzoek naar de mogelijkheid om een betrouwbaar waterbeeld te genereren (voor gemeentelijke stresstesten) zonder het hydraulisch 1D modelleren van riolering;
 • Tekenen en rekenen: Onderzoek naar het gebruik van en de (door)ontwikkeling van de 'Teken en Reken tool' waarmee ruimtelijke ontwerpers en plantoetsers van waterschappen sneller een hydraulische haalbaarheidsstudie kunnen uitvoeren;

In de onderstaande figuur is schematisch weergegeven welke (deel)projecten hebben bijgedragen aan deze thema's en wat grofweg de eindproducten zijn.