Doel studie

Bepalen van een goede manier om het neerslag afvoer proces op en rond kassen bij hevige neerslag te modelleren in 3Di.

Neerslag afvoer proces kas-bassin complex.

Randvoorwaarden

De modellering van het mag echter niet ten kosten gaan van de beschrijving van andere processen in hetzelfde gebied, zoals grondwaterstroming, of onder andere condities zoals water dat kassen binnenstroomt.

Memo

In de memo Het modelleren van kassen met 3Di wordt verder op doel en aanpak ingegaan.

Afvoer afstromend regenwater naar bassin.
Verzamelbak op standleiding.

 

Stappen

In de memo We doorlopen in het onderzoek 5 stappen:

  1. Waterstromen op en rond de kas

Het beschrijven van het hydrologische proces bestaande uit stroming en berging over het kas dak, de stroming door de verzamelleidingen en het eventuele daar optredende verlies, het transport richting de bassins, de uitstroom uit het bassin richting oppervlaktewater, maar ook de bedrijfsvoering in een kas voor zover die relevant is voor het waterverbruik.

  1. Opzet parametriseerbare 3Di kassenknoop

Het opstellen van een functionele model beschrijving van deze processen die parametriseerbaar is op basis van de beschikbare informatie. Het bestaande modelinstrumentarium in 3Di omvat verschillende opties en elementen om afvoerprocessen te sturen. We bekijken hoe we deze kunnen inzetten bij het modelleren van kassen in de vorm van een parametriseerbaar concept.

  1. Verzamelen informatie om de knoop te kunnen parametriseren

De kassen zoals die in het Westland te vinden zijn variëren in dak/bassin ratio, diepte van het bassin, teeltwijze, gewas, waterverbruik, RO-capaciteit, schade bij inundatie. Voor het hydrologisch correct modelleren is het noodzakelijk dat een aantal van deze termen zorgvuldig worden meegenomen. Welke termen zijn dit? en hoe komen we aan die informatie?

  1. Workflow

Het uitzoeken en vastleggen van een manier (workflow) om, uitgaande van deze beschrijving, kassen in 3Di te modelleren. We doen dit a.d.h.v. een aantal voorbeelden waarin we de parameters voor een bepaalde voorbeeldsituatie tunen en een gevoeligheidsanalyse uitvoeren. Het detailniveau waarin een modelleur kassen moet kunnen schematiseren varieert per vraagstuk, hier moet opzet kassenknoop in kunnen voorzien.

  1. Het publiceren aanpak;

Links

Presentatie onderzoek: Het verkennen van de hydrologische respons van gietwaterbassin in de glastuinbouw van Kasper Keizer, destijds afstudeerder bij de TU Delft.

Memo Werkgroep v1: Het modelleren van kassen met 3Di n.a.v. bespreking 13 juni 2018

Memo Werkgroep v2 draft: Het modelleren van kassen in 3Di met aanvullingen vanuit overleg op vrijdag 29 juni 2018 (nog niet verwerkt in de lopende tekst)

Informatie over 0D (NWRW) knoop in 3Di

Processchema