Brede Methodiek in twee projecten

De studie naar kansrijke verbeteringsmaatregelen ter voorkoming van wateroverlast is opgesplitst in 2 onderzoeken:

  1. De ontwikkeling van de Brede Methodiek Wateroverlast (TKI project DEL 030)
  2. Het werken met de methodiek door hydrologen in een aantal sessie, de zogenaamde 'dwaze hydrologische dagen' (TKI project DEL 061).

 

Brede Methodiek (TKI project DEL 030)

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk over de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. Wanneer de kwetsbaarheden van de buitenruimte in kaart zijn gebracht gaan gemeenten, waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat per (deel)regio in dialoog met alle relevante gebiedspartners zoals woningcorporaties, netwerk­beheerders, agrariërs, natuurbeheerders. Doel daarvan is het bewustzijn over de kwetsbaarheid voor klimaatextremen vergroten en daarna te kijken met welke maatregelen deze kan worden verminderd. 'Samen om tafel' is daarbij de aanpak. Deze studie richt zich op het produceren van de informatie die nodig is voor een zinvolle dialoog.

De waterschappen voldoen aan de wettelijke normen, maar het kan harder regenen dan de norm. Daarom is het goed te kijken wat er in de gebieden gebeurt als die uitzonderlijke hoosbui valt. Waar staan de plassen?, hoe diep zijn die? en hoe lang blijven ze staan? Pas als dat helder is, als de kwetsbaarheden in kaart zijn gebracht, kan gezamenlijk aan maatregelen worden gewerkt.

De Brede Methodiek Wateroverlast werkt de stappen uit die nodig zijn voor het identificeren van wateroverlastmaatregelen.

De methodiek is gebaseerd op hogeresolutie berekeningen van de waterbeweging in het casus-gebied (polder De Pumer) bij verschillende typen buien. De onderstaande figuur geeft de wateroverlast weer bij

Berekende hogeresolutie waterbeelden als een van de stappen in de Brede Methodiek Wateroverlast voor polder De Purmer (Bron: Brede Methodiek Wateroverlast).

Werken met de methodiek (DEL 061)

Deze studie, getiteld: Post NBW Watersysteemanalyse richt zich op de verdere ontwikkeling van de genoemde Brede Methodiek en het vastleggen van zogenaamde Best Management Practices (BMP's) of workflows. Hoe voer je de noodzakelijke gedetailleerde analyses uit? Hoe modelleer je de relevante afvoerprocessen op een dergelijke hoge resolutie en hoe interpreteer je vervolgens de enorme hoeveelheid informatie? Ter ondersteuning van de workflows ontwikkelen we vervolgens tools die kunnen worden ingezet bij het vaststellen van het effect van klimaatadaptieve waterhuishoudkundige maatregelen met behulp van het 3Di instrumentarium.